معرفی همراهان همیشگی زعفران​

azam mahdavi

اعظم مهدوی

zeynab-taheri

زینب طاهری

naser-keshavarz

ناصر کشاورز

mohsen-nazarkhah

محسن نظرخواه

razi-hirmandi

رضی هیرمندی

shirin-sheykhi

شیرین شیخی

mana rajabzade

مانا رجب زاده

manije nasiri

منیژه نصیری

maryam-razaghi

مریم رزاقی

mojgan-kalhor

مژگان کلهر

shapoor hatami

شاپور حاتمی

arman-arian

آرمان آرین

gita rasooli

گیتا رسولی

mehdi-rajabi

مهدی رجبی

neli-mahjoob

نلی محجوب

zeynab sarhadi

زینب سرحدی

arash nooraghaii

آرش نورآقایی

hossein nilchian

حسین نیلچیان

masoome-nafisi

معصومه نفیسی

parnian-rajjabzade

پرنیان رجب زاده

nasrin vakili

نسرین وکیلی

farmehr monjezi 2

فرمهر منجزی

mahboobe najafkhani

محبوبه نجف خانی

maryam-rajabi

مریم رجبی

parvin-alipoor

پروین علیپور

shida-ranjbar

شیدا رنجبر